Polityka prywatności - GRUPA WODNA

Niniejsza polityka prywatności oraz polityka Cookies, określa zasady przetwarzania
i ochrony danych osobowych. Oba dokumenty mają również na celu wyjaśnienie
powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Co to są dane osobowe?

Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (takie jak jej imię
i nazwisko, numer identyfikacyjny, a czasem nawet adres e-mail lub konto internetowe), jak też takie, które nie opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu zdrowia, poglądów, miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania.

O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku?

Są to dane, które przekazują nam nasi Klienci, Kontrahenci, Współpracownicy
oraz Pracownicy, w związku z korzystaniem z naszych usług, współpracą z nami
lub zatrudnieniem u nas. Dane te są przez nas przetwarzane.

Co to znaczy przetwarzanie danych?

Przetwarzanie danych to wszelkie czynności jakie możemy wykonać z danymi osobowymi – związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem, takim jak gromadzenie, pobieranie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie, jak również działaniem pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Kto jest Administratorem Danych (to znaczy ma wpływ na ich przetwarzanie oraz bezpieczeństwo)?

Administratorem Danych Osobowych jest PPHU Grupa Marcin Trudnowski
ul. 12 Lutego 8a, 82-300 Elbląg – organ zarządzający Niepubliczną Placówką
Oświatowo – Wychowawczą Akademia Sportów Wodnych Grupa Marcin Trudnowski,
NIP 578-198-50-09, REGON 170965642

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej
z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą taką może być Twoja zgoda na przetwarzanie danych lub inne pozwalające na to zapisy prawne, zgodne z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”).

Twoje dane mogą być przez nas przetwarzane w różnych celach, przykładowo:
–  Jeżeli jesteś naszym klientem lub osobą zainteresowaną skorzystaniem
ze świadczonych przez nas usług lub produktów, Twoje dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym
z przetwarzaniem, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy. Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie
dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę,
jakie dane w tym celu przekazałeś lub przekażesz w okresie późniejszym,
–  Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy u nas, Twoje dane zawarte
w aplikacji lub CV przetwarzane są w formie papierowej lub elektronicznej.
Podstawą prawną jest tutaj wypełnienie obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze wynikających z art. 221 § 1 i 3 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., i odbywa się zgodnie art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celu podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy o pracę – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Twoje dane osobowe, inne niż wymienione w art. 221 § 1 i 3 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. mogą być przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody, którą możesz w każdej chwili cofnąć. W takim przypadku Twoja kandydatura nie zostanie przez nas rozpatrzona oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane. Natomiast z chwilą zatrudnienia się u nas, dalsze zasady przetwarzania Twoich danych oraz obowiązkowy zakres ich przekazania i dalszego przez nas przetwarzania określają przepisy prawa pracy,
–  Jeśli zgłaszasz reklamację lub roszczenia związane z umową – dane przetwarzamy
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
– Jeśli korzystasz z naszego newslettera – dane przetwarzamy na podstawie
udzielonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
–  Jeśli korzystasz z naszej strony oraz jej podstron gdzie wykorzystywane są pliki
cookies w tym cookies Google Analitics, Pixel Facebooka – jest to nasz prawnie
uzasadniony interes, a dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
–  Jeśli korzystasz lub/i wchodzisz w interakcję z naszymi profilami społecznościowymi:
Fan Page na facebooku – Grupa Wodna,
kanał na Youtube – Grupa Wodna,
a także nasz profil na Instagramie – grupawodna.pl – jest to nasz
prawnie uzasadniony interes, a dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO,
– Przetwarzamy Twoje dane w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa
osób i obiektów lub bezpieczeństwa sieci i informacji. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes, a dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Jeśli w tym celu będzie stosowany monitoring wizyjny, zostaniesz o tym poinformowany w formie odpowiednich tabliczek informacyjnych oraz piktogramów,
– Przetwarzamy Twoje dane w związku z tworzeniem rejestrów wynikających
z odrębnych przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek
wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony
interes administratora).

Komu przekazujemy Twoje dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. firmom hostingowym, gdzie utrzymujemy niniejszą stronę lub podwykonawcom oferowanych przez nas naszych usług. Mamy też obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionych do tego
na podstawie innych przepisów prawa, np. ZUS, US oraz sądy lub organy ścigania.
W niektórych przypadkach udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując prawo, które zezwala im na takie żądanie.
Administrator co do zasady nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich
poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak z uwagi na korzystanie na naszych stronach oraz prowadzonych mediach społecznościowych z usług Google i Facebook, dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich i jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywanie wyłącznie na podstawie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców tych usług, dostępnych na ich stronach internetowych. 

Przykładowo:
Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Obecnie usługi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane są głównie
przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej. Należy, jednakże każdorazowo
zapoznać się z polityką prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej
informacji w zakresie ochrony danych osobowych.
Na terenie Unii Europejskiej, we wszystkich krajach członkowskich, dzięki RODO, którego tekst jest dostępny TUTAJ masz zapewniony identyczny poziom ochrony Twoich danych.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego aby ograniczyć do niezbędnego minimum
zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. W tym celu
wykonujemy systematyczne przeglądy posiadanych dokumentów papierowych
i elektronicznych, usuwając zbędne, których czas przydatności minął. Pamiętaj,
że o czasie przetwarzania Twoich danych, zależnie od podstawy, w oparciu o którą
je uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne – niezależne od nas przepisy prawne,
które mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania Twoich danych, niezależnie
od Twojej woli lub chęci. Przykładem może być prawo pracy, prawo ubezpieczeń
społecznych czy też przepisy dotyczące rachunkowości lub księgowości.
Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w innym celu, niż w jakim zostały one pozyskane, zawsze zostaniesz przez nas o tym poinformowany i będziesz mógł się temu sprzeciwić.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do:
– żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO,
–  ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
–  żądania usunięcia – w granicach art. 17 RODO, lub ograniczenia czynności
przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
–  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO,
–  przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii – w granicach art. 20 RODO.

Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO, do którego
link zamieściliśmy powyżej. 

Możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie. Przykładowo jeśli zażądasz likwidacji swoich danych w dokumentacji kadrowej, niezwłocznie usuniemy z bazy Twoje dane. Jednak, zgodnie z przepisami dotyczącymi kadr, będziemy nadal je posiadać do swojej dokumentacji finansowo – księgowej i przetwarzać przez okres 3 kolejnych lat kalendarzowych. Pamiętaj również że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy Twoje prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu.

W oparciu o Twoje dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby charakter zautomatyzowany, o znaczy odbywałyby się bez udziału człowieka. Nie podejmujemy także żadnych działań które miałyby na celu profilowanie Twojej osoby.
Pamiętaj, iż na naszej stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron
internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym
oknie. Nie odpowiadamy za treści przekazywane przez te strony a ty jako Użytkownik
zobowiązany jesteś do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

Jak chronimy Twoje dane?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem
środki organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne
zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym.
Nasi pracownicy posiadają wymagane upoważnienia oraz mogą przetwarzać dane
w sposób ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Nasi
współpracownicy posiadają stosowne umowy o poufności oraz powierzenia
przetwarzanych danych oraz mogą przetwarzać dane w sposób ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

Bezpieczeństwo Twoich danych przekazywanych drogą elektroniczną zapewnia stosowany przez nas 128-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL. Jego symbolem graficznym jest zielona kłódka wyświetlająca się w przeglądarce internetowej przy adresie naszej strony. Dzięki jej szyfrowaniu przed przesłaniem, możesz mieć pewność, iż wchodzisz na naszą stronę, która nie została w żaden sposób zmodyfikowana w trakcie, gdy podróżowała do Ciebie przez Internet.
Pamiętaj że Ty jako Użytkownik powinieneś jednocześnie dochować staranności
w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować posiadane oprogramowanie.

Administrator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszej polityce prywatności,
zgodnie z obowiązującym prawem. Przyczyną zmian mogą być zmiany związane
z rozwojem technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie
lub też rozwój Strony poprzez nowe narzędzia administracyjne.

Administrator na swoich stronach stosuje:

Formularz zapisu na newsletter – wymaga on podania w odpowiednim miejscu
swojego imienia oraz nazwiska i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Następnie
Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy subskrybentów newslettera
Administratora, musi potwierdzić chęć zapisu poprzez potwierdzenie w otrzymanej
mailowo wiadomości. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej
w celu wysyłania newslettera.

Subskrypcja newslettera oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką
prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych
i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniuustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.z 2020 r., poz. 344). Poprzez zapis na newsletter Użytkownik wyraża również zgodęna wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowychUżytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniegoproduktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacjihandlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r.poz. 576). Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zapisuna newsletter.

Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie

Nasz poradnik na stronie www.grupawodna.pl ma charakter wyłącznie informacyjny
i edukacyjny. W żadnym wypadku nie może zastąpić fachowej konsultacji ze specjalistą w danym zakresie działań lub oparcia się o stosowną wykładnię obowiązującego prawa.
Autorzy nie odpowiadają za jego treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności
za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, zastosowaniem niewłaściwym
lub brakiem zastosowania się do niej.
W poradniku dzielimy się wyłącznie osobistymi doświadczeniami, nabytą wiedzą
oraz zasobami, które można znaleźć w ogólnie dostępnych źródłach, bądź publikacjach.
Treści zawarte na stronie są wyrazem poglądów autorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich zmiany w dowolnym momencie. Korzystanie z tej zawartości, nie buduje również stosunku nawiązania wiążącej prawnie umowy.
Na naszej stronie www.grupawodna.pl znajdują się także linki odsyłające do innych
stron, filmów oraz informacji, które uznaliśmy za wartościowe lub ciekawe. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za treści zawarte na tych stronach, ich ewentualne zmiany oraz nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności stosowaną przez ich obecnych lub przyszłych właścicieli.
Wszystkie treści umieszczone na naszej stronie www.grupawodna stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub Administratora (np. zdjęcia, teksty, video, bezpłatne materiały, itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody