Ochrona danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest PPHU Grupa Marcin Trudnnowski ul. 12 Lutego 8a, 82-300 Elbląg – organ zarządzający Niepubliczną Placówką Oświatowo – Wychowawczą Akademia Sportów Wodnych Grupa Marcin Trudnowski zwaną dalej Grupa Wodna.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług realizowanych przez Grupę Wodną zarówno za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) jak i na podstawie zawartych umów (6 ust. 1 lit b RODO) oraz gdy jest to niezbędne z uwagi na prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Grupę Wodną (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Państwa Dane Osobowe mogą być przekazywane przez Grupę Wodną do innych Administratorów Danych Osobowych w zależności od usług dla Państwa świadczonych np. do Urzędów (Ministerstwo Edukacji Narodowej, SIO dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące na rzecz Grupy Wodnej usługi kadrowe, księgowe, usługi prawne, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa).
Państwa dane będą zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich procedur ochrony danych osobowych wdrożonych w Grupie Wodnej w ramach realizowanych projektów. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej, czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE i Norwegia, Lichtenstein i Islandia).

Państwa podstawowe dane przechowuje się do czasu wykonania usług świadczonych przez Grupę Wodną z uwzględnieniem okresu trwałości projektów oraz 3-letniego okresu dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.

W ramach uprawnień dotyczących Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
Ø  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
Ø  prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
Ø  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Ø  prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
Ø  prawo do ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku),
Ø  prawo do przenoszenia danych,
Ø  prawo do wniesienia sprzeciwu,
Ø  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Realizacja powyżej określonych uprawnień będzie możliwa na Państwa wniosek:
Ø  przesłany drogą pisemną na adres Grupy Wodnej,
Ø  zgłoszony pod nr telefonu : 603717234
Ø przesłany na adres e-mail: biuro@grupawodna.pl

Share