W październikowej odsłonie naszego konkursu fotograficznego „Zabierz Grupę Wodną w nietypową podróż” zwyciężyło zdjęcie pani Magdaleny Prech pt. „W drodze na Skopelos ze skrzydłami Grupy Wodnej„. Gratulujemy!!!

Zapraszamy do udziału w naszym konkursie. Zabierzcie w nietypową podróż Grupę Wodną i wygrywajcie nasze firmowe gadżety. Co miesiąc (aż do końca roku, albo dłużej….) przyznajemy nagrody najciekawszej i najbardziej pomysłowej fotografii, na której znajdzie się nasze logo.

Złapcie na fotce Grupę Wodną i nie ważne, czy zrobicie to na końcu świata, czy „tuż za rogiem”. Liczy się pomysł!!! Zaskoczcie nas nim. W listopadzie do wygrania jest świetna (na zdjęciu głównym) bluza Grupy Wodnej.

Konkurs organizujemy na naszym profilu na na Facebooku. Tam znajdziecie post konkursowy. Zdjęcia wstawiajcie w komentarzach i nie zapomnijcie najpierw zapoznać się z regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU „Zabierz Grupę Wodną w nietypową podróż”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs fotograficzny na Facebook’u (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

2. Organizatorem Konkursu pn. „Zabierz Grupę Wodną w nietypową podróż” jest Niepubliczna Placówka Oświatowo – Wychowawcza Akademia Sportów Wodnych „Grupa” Marcin Trudnowski z siedzibą ul. 12 Lutego 8A, mail: biuro@grupawodna.pl, NIP 5781985009.

3. Konkurs prowadzony jest na oficjalnym profilu społecznościowym „Grupy Wodnej”, na portalu Facebook, pod adresem www.facebook.com/GrupaWodnaElblag/, w poście konkursowym

4. Konkurs trwa od 1.05.2019 roku do 31.12.2019.

5. Konkurs opiera się na wyłonieniu jednego zwycięzcy, raz w miesiącu, spośród zgłoszonych zdjęć, spełniających określone w Regulaminie kryteria.

6. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540, z zm.).

7. Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook.

8. Facebook to zastrzeżony znak towarowy, jego użycie na potrzeby konkursów następuje tylko zgodnie z postanowieniami regulaminów serwisu społecznościowego Facebook. Konkurs nie jest w żaden sposób związany z serwisem Facebook, serwis ten nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Organizator zobowiązany jest zwolnić serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niniejszym konkursem, w tym w szczególności z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem jego uczestników.

9. W Konkursie mogą brać udział osoby, które posiadają konto w serwisie Facebook, są fanami profilu Grupa Wodna na Facebooku, dodały autorskie zdjęcie na Fanpage zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów.

10. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora

11. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, mail, telefon) w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia laureata. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

II ZASADY UCZESTNICTWA

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy umieścić pod postem konkursowym, w komentarzu, na Fanpage „Grupa Wodna” na Facebooku zrobione przez siebie zdjęcie (do którego posiada prawa autorskie), na którym znajdzie się logo „Grupy Wodnej”, wraz z krótkim, kreatywnym opisem, gdzie zostało wykonane zdjęcie.

2. Zdjęcie nie może zawierać znaków towarowych, przekazów reklamowych i promocyjnych podmiotów trzecich, innych niż Grupy Wodnej, w szczególności podmiotów konkurencyjnych.

3. Zdjęcie nie może zawierać treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów.

III NAGRODY

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

2. Konkurs będzie rozstrzygany w cyklu miesięcznym, tj. każdego miesiąca komisja wyłoni jednego zwycięzcę. O wygranej zostanie on powiadomiony za pośrednictwem wiadomości prywatnej w portalu społecznościowym Facebook. O tym, które zdjęcie zwyciężyło w danym miesiącu Organizator powiadomi również uczestników w poście publicznym na swoim Fanpage.

3. Nagrodą w konkursie są gadżety firmowe „Grupy Wodnej”. Każdego miesiąca w poście konkursowym Organizator określi szczegóły nagrody (jaki gadżet będzie do wygrania).

4. Do 15.12. 2019 roku Komisja ze wszystkich nagrodzonych zdjęć wybierze jedno, które znajdzie się w kalendarzu „Grupy Wodnej” na 2020 rok.

5. Zwycięzcy zobowiązani są przesłać za pośrednictwem wiadomości w portalu Facebook w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wiadomości o wygranej informacje niezbędne w celu wydania Nagrody przez Organizatora Konkursu, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego oraz wskazać adres, na który ma zostać wysłana nagroda.

6. Nagrody wysyła Organizator listem poleconym w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania od zwycięzcy jego danych korespondencyjnych na adres podany przez zwycięzcę.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy powstałej w związku z podaniem przez Zwycięzcę błędnego adresu do korespondencji.

8. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. .

9. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą zdjęcia konkursowego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm., „Ustawa”) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi Konkursowej.

10. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.grupawodna.pl. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z jego akceptacją.

11. Wszystkie nie ujęte w Regulaminie kwestie sporne rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Organizatora konkursu.